Παγκόσμια Υπό Προϋποθέσεις Εγγύηση

 Τα προϊόντα Samsonite υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα είδη ταξιδίου που εμπιστεύεστε πληρούν αυστηρά κριτήρια. Συνεπώς, εάν προκύψει πρόβλημα με το παρόν προϊόν Samsonite (το «Προϊόν») και το πρόβλημα οφείλεται σε κατασκευαστικά ελαττώματα ως προς το υλικό και την κατασκευή, η Samsonite, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει το Προϊόν σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν. Η εγγύηση που παρέχεται για το παρόν ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή ή παραλήπτη του Προϊόντος ως δώρο. Η διάρκεια της εγγύησης αναγράφεται στην κάρτα εγγύησης, στο εσωτερικό του προϊόντος ή και στη λίστα των χαρακτηριστικών του προϊόντος, στην επίσημη ιστοσελίδα της www.samsonite.gr.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν καλύπτει καμία ζημιά που  προκαλείται από κακή χρήση (όπως τη μεταφορά ασυνήθιστων αντικειμένων), αμέλεια, ατυχήματα, γδαρσίματα, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, διαλυτικά, οξέα, νερό, συνήθη φθορά ή φθορά κατά τη μεταφορά (π.χ. από τις αεροπορικές εταιρίες). Παρότι η συντήρηση ή οι επισκευές εκτός εγγύησης επί του Προϊόντος σας μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία, η Samsonite απαιτεί τη χρήση μόνο ενός εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις της Samsonite («Κέντρο Σέρβις») για τις επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση. Οι μη δέουσες ή εσφαλμένα εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης ή επισκευής καθιστούν άκυρη την παρούσα εγγύηση. Για τον εντοπισμό ενός Κέντρου Σέρβις οπουδήποτε στον κόσμο, σας παραπέμπουμε στο δικτυακό τόπο μας στο www.samsonite.com ή στον αριθμό (800) 262-8282 εάν βρίσκεστε στις ΗΠΑ. Για την Ελλάδα καλέστε 210-9699349. Μην αποστέλλετε το Προϊόν σας απευθείας στη Samsonite, καθώς έτσι απλώς θα καθυστερήσει η επισκευή. Η παρούσα εγγύηση έχει παγκόσμια ισχύ και κατά συνέπεια, μπορείτε να δώσετε το Προϊόν σας για επισκευή σε οποιοδήποτε Κέντρο Σέρβις παγκοσμίως. Ωστόσο, επιβαρύνεστε με το κόστος για τη μεταφορά του προϊόντος στα Κέντρα Σέρβις εντός Αττικής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του κόστους συσκευασίας, αποστολής και των ισχυόντων φόρων. Εκτός Αττικής προστίθενται και τα έξοδα του πρακτορείου.

Για σέρβις που καλύπτεται από την εγγύηση σε ένα Κέντρο Σέρβις, θα χρειαστείτε το δεόντως συμπληρωμένο πιστοποιητικό εγγύησης ή την απόδειξη αγοράς. Το Κέντρο Σέρβις θα καθορίσει εάν το πρόβλημα καλύπτεται ή όχι από την εγγύηση της Samsonite. Εάν ισχύει η εγγύηση, θα ειδοποιηθείτε σχετικά με το εάν το Προϊόν θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί. Οποιαδήποτε τέτοια επισκευή ή αντικατάσταση θα γίνει με έξοδα της Samsonite, συμπεριλαμβανομένου κάθε απαιτούμενου κόστους για την επιστροφή του επισκευασμένου ή αντικατασταθέντος προϊόντος σε εσάς. Εάν το Προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμο, η Samsonite θα το αντικαταστήσει με αντίστοιχο προϊόν ίσης αξίας. 

Η εταιρεία αποποιείται ρητώς την καταβολή αποζημίωσης για υποθετική ζημιά ή εύλογης αποζημίωσης. Αμοιβές και αποζημιώσεις για την εργασία που πραγματοποιήθηκε από οποιονδήποτε πέρα από το Κέντρο Σέρβις δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δια του παρόντος αποκλείεται κάθε σιωπηρή εγγύηση. Η παρεχόμενη με το παρόν εγγύηση περιορίζεται στην αξία του Προϊόντος. Οι προδιαγραφές κατασκευής ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

Οι κλειδαριές του Προϊόντος αποσκοπούν μόνο στο να εμποδίσουν τυχαίο άνοιγμα του Προϊόντος και δεν εμποδίζουν απαραίτητα την κλοπή του Προϊόντος ή των περιεχομένων του, τη διάρρηξη ή το άνοιγμα από προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ή του αεροδρομίου ή από τις κρατικές αρχές. Επιθεωρήστε αμέσως το προϊόν σας εάν βρέθηκε στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου πέρα από εσάς. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά, υποβάλλετε αίτηση για αποζημίωση στην αρμόδια εταιρία (η οποία είναι ασφαλισμένη για την πρόκληση ζημίας στο προϊόν σας) στον τόπο άφιξης, εάν είναι δυνατόν πριν περάσετε από το τελωνείο.

Η παρούσα εγγύηση αποσκοπεί στην παροχή συγκεκριμένων έννομων δικαιωμάτων. Εκτός από τα δικαιώματα που περιγράφονται στην παρούσα, ίσως έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία και από χώρα σε χώρα αναφορικά με την εξαίρεση ή ισχύ σιωπηρών εγγυήσεων, εύλογης αποζημίωσης και διαφυγόντος κέρδους, όπως και επισκευής και αντικατάστασης. Κατά συνέπεια, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις που συγκεκριμένα περιέχονται στην παρούσα εγγύηση ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε το Προϊόν σας Samsonite και την ασφάλεια που παρέχει η παγκόσμια υπό προϋποθέσεις εγγύηση!